Przewodnik
Filtruj szkolenia

Filtrowanie szkoleń

Wyczyść

Regulamin


Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego o nazwie profiworld.com, administrowanego przez Profi World spółkę akcyjną z siedzibą przy Alei Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000541144, REGON 360102635, NIP 8522610701, adres email info@profiworld.com, o kapitale zakładowym 100.000,- zł.

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług elektronicznych.
  2. Administrator - Profi World spółka akcyjna w Szczecinie, Aleja Piastów 75/3, 70-326 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie za numerem KRS 0000541144.
  3. Portal – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Administrator świadczy usługi elektroniczne w ramach witryny internetowej www.profiworld.com
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Materiał szkoleniowy – dostępna za pośrednictwem Portalu każda forma wyrażenia szkolenia, w szczególności nagranie audiowizualne, wizualne, dźwiękowe, szkolenia w formie pisemnej lub/i graficznej.
  7. Partner – osoba trzecia współpracująca z Administratorem w tworzeniu i udostępnianiu materiałów szkoleniowych oraz rozwiązań technicznych dla prawidłowego funkcjonowania Portalu.
  8. Streaming - przesyłanie plików multimedialnych przez internet do komputera Użytkownika i odtwarzanie go na ekranie w czasie rzeczywistym.
  9. Panel Użytkownika - aplikacja internetowa dostępna dla Użytkownika poprzez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się w Portalu przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca dostęp do materiałów szkoleniowych.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu mogą korzystać Użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat.
  2. Dostęp do Portalu oraz zgromadzonych w nim materiałów szkoleniowych możliwy jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji Użytkownika.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w procesie rejestracji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub oznaczenie firmy (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) oraz adres poczty elektronicznej. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu oraz zapewnienia podmiotom, którym przysługują prawa autorskie do materiałów szkoleniowych dostatecznej ochrony ich praw, nie jest możliwe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  4. W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Administratorowi dane osobowe lub inne dane identyfikacyjne wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer PESEL.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich rzeczywistych danych osobowych lub identyfikacyjnych.
  6. Dostęp do materiałów szkoleniowych jest płatny. Administrator może udostępnić poszczególne materiały szkoleniowe nieodpłatnie.
  7. Przez dokończenie procesu rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
  8. Stronami umowy o świadczenie usług elektronicznych są Administrator i Użytkownik.
  9. W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu Administrator może zablokować konto Użytkownika uniemożliwiając mu korzystanie z materiałów szkoleniowych.
  10. W przypadku uzasadnionego zablokowania konta Użytkownika niebędącego Konsumentem, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przedłużenie dostępu do materiału szkoleniowego ani o zwrot opłaty.
  11. W przypadku umożliwienia Użytkownikowi zamieszczania treści w Portalu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zakazane jest zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym.
  12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z Portalu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@profiworld.com. Wraz z usunięciem konta usunięty zostanie z Portalu Panel Użytkownika, Profil i Panel Użytkownika bez możliwości przywrócenia zapisanych w nich danych. Spowoduje to iż dalsze świadczenie usług za pośrednictwem Portalu nie będzie możliwe.
  13. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w formie elektronicznej na adres email: info@profiworld.com, chyba że Regulamin wskazuje inny adres do kontaktu w poszczególnych sprawach.
 3. Warunki świadczenia usług
  1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Za pośrednictwem Portalu świadczone są usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikowi, na czas oznaczony, dostępu do materiałów szkoleniowych w formie cyfrowej.
  3. Cena, czas udostępnienia oraz dokładny opis materiału szkoleniowego zamieszczony jest na poświęconej mu podstronie internetowej.
  4. Aby korzystać z pełni funkcjonalności Portalu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym o następującej minimalnej specyfikacji technicznej: procesor klasy Intel Pentium Core i3, pamięć RAM 4 GB,GB, wolne miejsce na dysku 1 GB, przeglądarka: Internet Explorer 10.x, lub: Firefox 39.x, lub: Chrome 43.x, lub: Opera30.x  (przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript oraz zainstalowaną bieżącą wersją wtyczki Flash) oraz mieć zapewnione połączenie z siecią Internet,
  5. Dla prawidłowego wyświetlania udostępnianych treści cyfrowych Użytkownik może być zobligowany do zainstalowania nieodpłatnego oprogramowania dostarczanego przez firmy trzecie oraz jego aktualizowania w miarę pojawienia się nowych wersji rozwojowych. O konieczności zainstalowania www. oprogramowania Użytkownik zostanie powiadomiony w przypadku niemożności wyświetlenia treści cyfrowych z powodu jego braku.
  6. Administrator zastrzega, że korzystanie z Portalu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania, w szczególności posiadania oprogramowania antywirusowego.
  7. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi w jego Panelu Użytkownika na czas oznaczony, niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Administratora.
  8. Do zawarcia umowy o udostępnienie materiału szkoleniowego dochodzi w chwili zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Administratora. Termin trwania umowy zaczyna bieg z chwilą faktycznego zapewnienia Użytkownikowi dostępu do materiału szkoleniowego, i zostaje określony datą i godziną udostępnienia.
  9. Do wygaśnięcia umowy o udostępnienie materiału szkoleniowego dochodzi z upływem czasu, na który dostęp do materiału szkoleniowego został wykupiony.
  10. Użytkownik może uiścić opłatę za dostęp do materiału szkoleniowego za pośrednictwem serwisów oferujących szybkie płatności: PayU.
  11. Po upływie czasu, na jaki Użytkownikowi udostępniono materiał szkoleniowy, możliwość jego dalszego wyświetlania zostanie automatycznie zablokowana.
  12. Materiały szkoleniowe udostępniane w formie streamingu nie mogą być przez Użytkownika utrwalane w jakikolwiek sposób.
  13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego funkcjonowania Portalu wykorzystywane jest oprogramowanie firm trzecich.
  14. Usługi w ramach Portalu udostępniane są Użytkownikowi w takim stanie, w jakim są. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania firm trzecich w zakresie, w jakim nie dotyczą funkcjonalności Portalu. Odpowiedzialność Administratora ogranicza się do prawidłowego wyświetlenia materiałów szkoleniowych Użytkownikowi.
  15. W okresie, w którym Użytkownikowi udostępniono materiał szkoleniowy dopuszcza się możliwość ograniczenia dostępu do materiałów szkoleniowych nieprzekraczającą łącznie 72 godzin. W przypadku dłuższej przerwy w świadczeniu usługi szkoleniowej dostęp do materiału szkoleniowego zostanie Użytkownikowi proporcjonalnie przedłużony.
  16. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Administratorowi dostrzeżoną przerwę w dostępie do materiału szkoleniowego.
  17. W przypadku wybranych materiałów szkoleniowych Administrator może przewidywać test sprawdzający lub wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej.
  18. Miejscem świadczenia usług elektronicznych jest siedziba Administratora.
 4. Odpowiedzialność
  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Portalu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  4. Odpowiedzialność administratora za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do treści § 3.15.
 5. Szczególne postanowienia dla usług świadczonych dla konsumentów
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem ustawowego terminu przysługującego mu do odstąpienia od umowy, co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Nr 827).
  3. W przypadku niezgodności między treścią Regulaminu a przepisami, o których mowa § 5.2 postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zgodny z tymi przepisami, a w przypadku niemożności takiej interpretacji nie obowiązują one konsumenta, zaś w ich miejsce wchodzą właściwe regulacje ustawowe. Dotyczy to w szczególności ograniczenia odpowiedzialności Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, przerw w dostępie do materiałów szkoleniowych, zamieszczenia wadliwych treści w opisach materiałów szkoleniowych oraz regulacji co do właściwości miejscowej sądu.
  4. W przypadku zablokowania Konsumentowi konta na podstawie § 2.9 Regulaminu Administrator zwróci Konsumentowi odpowiednią część opłaty, obliczoną stosunkowo do okresu pozostałego do dostępu do materiału szkoleniowego. Jeżeli powodem zablokowania konta jest stwierdzone naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi, Administrator zastrzega sobie prawo do potrącenia zwracanej części opłaty z przysługującymi mu roszczeniami związanymi z naruszeniem praw autorskich.
 6. Prawa własności intelektualnej
  1. Materiały szkoleniowe udostępniane za pośrednictwem Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Administratorowi lub jego Partnerom.
  2. Administrator zapewnia, że posiada prawa do rozpowszechniania wszelkich utworów udostępnianych za pośrednictwem Portalu.
  3. Administrator podejmuje starania zmierzające do zabezpieczenia materiałów szkoleniowych przed możliwością nieautoryzowanego utrwalenia i rozpowszechnienia.
  4. Użytkownik może korzystać z materiałów szkoleniowych wyświetlając je wyłącznie sobie. Udzielenie dostępu do Panelu Użytkownika lub materiałów szkoleniowych osobom trzecim, w szczególności przez ich utrwalenie, wyświetlanie lub w inny sposób rozpowszechnianie bez zgody Administratora stanowi poważne naruszenie postanowień Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniu do dozwolonego użytku osobistego lub publicznego. W publikacji zawierającej cytat Użytkownik zobowiązany jest do oznaczenia tytułu materiału szkoleniowego, jego autora oraz zamieszczenia kompletnego linku do podstrony z materiałem szkoleniowym.
  5. Postępowanie sprzeczne z zapisami Regulaminu, w szczególności utrwalanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.
  6. Naruszenie przez Użytkownika praw autorskich do materiału szkoleniowego stanowi poważne naruszenie Regulaminu.
  7. Wszelkie znaki towarowe zamieszczone na stronach Portalu oraz w materiałach szkoleniowych stanowią własność uprawnionych podmiotów i nie mogą być wykorzystane przez Użytkowania bez zgody uprawnionego.
  8. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Portalu nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Portalu nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  10. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Użytkownikiem.
  2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych udostępnionych Administratorowi w procesie rejestracji,
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Za zgodą Użytkownika wyrażoną w procesie rejestracji lub w późniejszym czasie Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach reklamy i badania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Za zgodą Użytkownika wyrażoną w procesie rejestracji lub w późniejszym czasie, po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach reklamy i badania rynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu Użytkownik może dokonać stosownej korekty w Panelu Administracyjnym.
  6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika przez zastosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Portalu. Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  7. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie e-line w celu zapewnienia obsługi technicznej Portalu.
  8. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na dedykowanym serwerze będącym w użytkowaniu Administratora.
  9. Administrator zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku przerwy w świadczeniu usługi lub innych utrudnieniach w dostępie do wykupionych materiałów szkoleniowych Użytkownik może zgłosić reklamację w formie elektronicznej na adres info@profiworld.com lub za pośrednictwem formularza udostępnionego w Panelu Użytkownika.
  2. W reklamacji należy oznaczyć materiały szkoleniowe, których ona dotyczy.
  3. W celu prawidłowego złożenia reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko lub oznaczenie firmy oraz adres poczty elektronicznej chyba, że reklamację składa za pośrednictwem Panelu Użytkownika.
  4. Reklamacja winna zostać zgłoszona przed upływem terminu, na jaki wykupiony został dostęp do materiału szkoleniowego, chyba że zgłoszenie jej w późniejszym czasie nie wpłynie na możliwość ustalenia faktu uniemożliwienia lub utrudnienia Użytkownikowi dostępu do materiału szkoleniowego.
  5. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w drodze korespondencji mailowej lub przez wiadomość udostępnioną w Panelu Użytkownika.
 9. Fakturowanie i rozliczenia
  1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, który wykupuje dostęp do materiałów szkoleniowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do uzupełnienia formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  2. W przypadku chęci otrzymania faktury za wykupiony dostęp do materiału szkoleniowego Użytkownik niebędący przedsiębiorcą lub będący Konsumentem powinien zaznaczyć stosowną opcję przy zakupie, bądź wypełnić formularz dostępny w Panelu Użytkownika w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 3 miesiąc od dnia dokonania opłaty.
  3. Wysokość opłaty za materiał szkoleniowy wskazana w jego opisie jest ceną brutto, uwzględniającą wszelkie opłaty i podatki. Użytkownika nie obciążają dodatkowe opłaty i koszty.
  4. Wyrażając zgodę na postanowienia regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu faktur VAT w postaci elektronicznej.
  5. Powyższe postanowienia znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku wystawienia faktury korygującej.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.
  2. W odniesieniu do poszczególnych umów o udostępnienie materiału szkoleniowego zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu w postaci zaakceptowanej przez Użytkownika.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, w zakresie niezwiązanym z treścią poszczególnej umowy o udostępnienie materiału szkoleniowego zastosowanie znajdują zapisy nowego Regulaminu, od chwili powiadomienia Użytkownika o zmianie.
  4. Z zastrzeżeniem § 5.3 wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 2013, poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Nr 827) oraz z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r. Nr 1182).
Ładowanie danych?